ผู้อนุมัติ    1. น.ส.ไพรินทร์ นิธิพานิช   2. น.ส.จันประภา ตามวงค์  
รหัสชื่อ พนักงาน ฝ่ายตำแหน่งเวลาเข้า-ออก มาตรฐาน วันที่ขอวันทำงาน
560034 น.ส.ไพรัลย์ เทวะวโรดม Advertising Sales Account Executive เข้า 16-SEP-13 08:30  ออก 16-SEP-13 17:30 23-SEP-13 16-SEP-13
เวลาเข้า-ออก เดิม เวลาเข้า-ออก ใหม่รายระเีอียดหมายเหตุสภานะ
เข้า 16-SEP-13 08:30 ออก 16-SEP-13 17:48 เข้า 16-SEP-13 08:30  ออก 16-SEP-13 17:48 ไปทำงานข้างนอก +เข้าพบลูกค้าเรื่อง Artwork อนุมัติ
ท่านได้ดำำเนินการรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว